Uw quotum

De wet van 16 april 1963 betreffende de reclassering van de minder-validen voorzag in de invoering van een quotum voor de tewerkstelling van personen met een handicap in particuliere ondernemingen en bij openbare besturen.

Naargelang het bestuursniveau bestaan er regelgevende procedures die het percentage per publieke entiteit vastleggen. Het varieert tussen 2 en 4,5%. Slechts weinig besturen halen hun quotum ...

In 2010 berekende de begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap op 1,28%. In haar aanbevelingen raadt de BCAPH de Regering aan om voor bepaalde taken bij voorkeur een beroep te doen op maatwerkbedrijven indien de doelstelling van 3% niet is bereikt.

De Waalse regering legde in haar besluit van 7 februari 2013 het quotum van werknemers met een handicap vast dat de provincies, gemeenten, OCMW's en verenigingen van overheidsdiensten in dienst moeten nemen vanaf twintig voltijds equivalenten, namelijk 2,5%. De tekst laat toe om 50% van die verplichting na te komen via contracten voor werken, leveringen en diensten, gesloten met Waalse maatwerkbedrijven.
Rond die mogelijkheid om onrechtstreeks de tewerkstelling van personen met een handicap te bevorderen bestaan geslaagde ervaringen in talrijke Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, enz.). In Frankrijk bijvoorbeeld verplicht de wetgever de private en overheidsbedrijven om 6% werknemers met een handicap in dienst te nemen of, als dat niet lukt, aan de beschermde sector uit te besteden om tegemoet te komen aan die wettelijke verplichting.

Gelet om de moeilijkheden die overheden ondervinden om voldoende personen met een handicap in dienst te nemen om hun quota te halen, moedigen wij de aanbestedende overheden aan om rekening te houden met het aantal jobs van werknemers met een handicap die gegenereerd worden door de opdrachten die ze aan maatwerkbedrijven toevertrouwen.

Uw overheidsopdrachten duurzamer maken

Contacteer ons !  

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.